Politica de confidențialitate

Bine ați venit pe site-ul www.kabaitan.ro

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile de utilizare ale acestui site prezentate mai jos. Accesarea acestui site de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare, implică acceptul dumneavoastră explicit cu privire la acest document și reprezintă întreaga înțelegere dintre părți.

Protecția datelor personale

Asociația Culturală Kabaitan denumită în continuare „Operator”, prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) și legislația națională în vigoare.

Prin comunicarea datelor lor cu caracter personal Operatorului, persoanele vizate își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Operatorului și să fie prelucrate în scopul înscrierii la ateliere, tururi și evenimente organizate de Operator, a transmiterii de informații periodice prin e-mail cu privire la evenimentele și produsele Operatorului și achiziționării de produse de pe site-ul Operatorului.

Operatorul respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal de care ia cunoștință în orice modalitate. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi dezvăluite către terți decât cu consimțământul expres al persoanei vizate și în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligații impuse de legislația în vigoare.

Persoanele vizate au următoarele drepturi: 

a) Dreptul de acces la date

Persoana vizată va avea dreptul sa obțină o confirmare cu privire la faptul ca datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate sau nu si să aibă acces la acele date cu caracter personal prelucrate.

b) Dreptul la rectificarea datelor

Persoana vizată are dreptul sa obțină rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, fără întârzieri nejustificate și completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

c) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată va avea dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, din următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia s-a efectuat prelucrarea; persoana vizată se opune prelucrării; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sa fie șterse pentru a se conforma unei obligații legale.

d) Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul să transmită datele cu caracter personal care îl privesc de la un operator la altul (în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic), dacă prelucrarea se face pe baza consimțământului persoanei vizate sau pe baza contractului în cadrul căruia persoana vizată este parte contractantă și prelucrarea se face prin mijloace automatizate.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării

Operatorul va restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate în următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o durata care permite operatorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicita în schimb restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; persoana vizată s-a opus prelucrării.

f) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și dreptul de a se adresa justiției

Aceste drepturi pot fi exercitate, în limitele legii, prin transmiterea unei adrese scrise, semnată și datată, către Operator, la adresa menționată în rubrică Contact de pe site.

Politica de utilizare a site-ului

Toate materialele din conținutul acestui site (incluzând orice material, orice informație, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video) sunt proprietatea intelectuală a Operatorului (Asociația Culturală Kabaitan). Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu acordul prealabil scris al proprietarului și cu menționarea sursei.

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul site-ului, inclusiv termenii și condițiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni și condiții.

Operatorul nu este răspunzător pentru consecințele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia. Operatorul nu garantează și nu își asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruși sau orice altă contaminare similară.

Termenii și condițiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi  soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Cookie

Site-ul www.kabaitan.ro folosește cookies.

“Cookie” reprezintă un fragment minim de informație care este transmis către browser-ul dumneavoastră de către web server-ul nostru și este salvat pe hard drive-ul computerului dumneavoastră. Operatorul folosește informații de tip cookie pentru a genera conținut și servicii cât mai corecte și mai personalizate vizitatorilor site-ului. De exemplu, putem folosi informații pentru a afla din ce regiune geografică sunteți și cu ce frecvență accesați site-ul nostru. Aveți posibilitatea să blocați instalarea de cookies pe hard-ul dumneavoastră, dar vă rugăm să țineți seama de faptul că blocarea de cookies poate afecta performanța website-ului.

FORȚA MAJORA

a) Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

b) Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între Operator și Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Timișoara.